Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

İç Kontrol Görev Tanımları

31/10/2017 16:33:46 - 31/10/2017 16:33:46 - 839 Okunma

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI

 

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Kurumu

Kırklareli Üniversitesi

Birimi

Bilimsel Araştırma

Projeleri Koordinatörlüğü

Adı Soyadı

 

Görevi

BAP Koordinatörü

Üst Yönetici/Yöneticileri

Rektör ve Rektör Yardımcıları

Astları

 Şube Müdürü, Proje, Satın Alma ve Sekretarya Birim Çalışanları

 

GÖREVİN KISA TANIMI

Kırklareli Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda; Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün vizyon ve misyonuna uygun olarak  bilimsel alanda daha iyi projelerin yürütülmesine aracı olmak, proje yürütücüleri ile iletişimi artıracak ilişkileri kurmak, Proje çalışmalarının sanayi ile buluşmasına aracı olmak, proje harcamalarını yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek,  Koordinatörlükte verilen hizmet kalitesini artırarak proje ve sekretarya birimleri ile satın alma ve muhasebe işlemlerinin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlamaktır. 

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

 

BAP Koordinatörü, üniversitenin bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütmek ve satın alma işlemlerini gerçekleştirme görevlisi olarak rektör tarafından görevlendirilir. Görevleri:

 1. BAP koordinatörlüğünün program ve faaliyetlerini ilgili yasa, yönetmelik yönerge ve

komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,

 1. Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak,
 2. Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak ve komisyon toplantılarında

raportörlük yapmak,

 1. Koordinatörlük, Birim Ön Değerlendirme Kurulları ve komisyon faaliyetlerinde

iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

 1. Rektöre komisyon, birim ön değerlendirme kurulları ve koordinatörlük çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak,
 2. Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevini yürütmek,
 3. BAP birimleri olan Proje, Satın Alma ve Sekretarya birimleri arasında düzenli çalışmayı

sağlamak,

 1. BAP misyon ve vizyonu doğrultusunda Koordinatörlük Değerlendirme ve  Kalite

Geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

 1. Her yıl BAP bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak, üst birime sunmak,
 2. BAP birimleri olan: Proje, Satın Alma ve Sekretarya üzerinde genel gözetim ve denetim

görevini yapmak,

 1. BAP Koordinatörlüğü arşivinin oluşmasını sağlamak,
 2. BAP Koordinatörlüğü birimleri ve çalışanlarıyla ilgili sorunları tespit etmek, çözüme

kavuşturmak, gerektiğinde üst makamlara iletmek,

 1. BAP Koordinatörlüğünün stratejik planının hazırlanmasını sağlamak,
 2. BAP Koordinatörlüğün fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak

kullanılmasını ve çalışanların motive edilmesini sağlamak,

 • Her yılın sonunda BAP faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin Üniversitenin mevcut iç kontrol

sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

 1. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
 2. Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak

beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanımak,

 1. BAP Koordinatörlüğünü üst düzeyde temsil etmek,
 2. Rektörün görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

YETKİLERİ

 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
 3. Kırklareli Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak,
 4. İmza yetkisine sahip olmak,
 5. Emrindeki çalışanlara iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme,

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme, yetkisine sahip olmak,

 1. Emrindeki çalışanları cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini

değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak,

 1. Bap Koordinatörlüğüne alınacak personel seçiminde görüş belirtmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Rektör

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Şube Müdürü, Proje, Satın Alma ve Sekretarya Birim Çalışanları.

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda

belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 • Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,  
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme

niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK  

Koordinatör, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara, yönetmeliklere, yönergeye ve BAP Komisyonu kararlarına uygun olarak yerine getirirken, Kırklareli Üniversitesi Rektörüne karşı sorumludur.

 

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Kurumu

Kırklareli Üniversitesi

Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Adı Soyadı

 

Görevi

Şube Müdürü

Üst Yönetici/Yöneticileri

Koordinatör, Rektör

Astları

Proje, Satın Alma, Sekretarya Çalışanları

 

GÖREVİN KISA TANIMI

Kırklareli Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün vizyonu, misyonu doğrultusunda Bilimsel alanda daha iyi projelerin üretilmesi için koordinatörlükte verilen hizmet kalitesini artırarak proje ve sekretarya birimleri ile satın alma ve muhasebe işlemlerinin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlamak ve gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla koordinatöre karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapmaktır.

 

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

 1. BAP Koordinatörlüğü Proje, Satın Alma ve Sekretarya birimlerinde çalışanlar arasında

işbölümünü sağlamak,  gerekli denetim-gözetimi yapmak,

 1. Kurum içi, Kurum dışı /  gerçek ve  tüzel  kişilerden  BAP  Koordinatörlüğüne  gelen

yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapmak,

 1. BAP Komisyonunun gündemini hazırlatmak; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere

dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

 1. Bap koordinatörlüğü Proje,  Satın Alma  ve  Sekretarya  işlemlerinin  düzenli bir

 biçimde yürütülmesini sağlamak,

 1. Koordinatörlük çalışanların izinlerini  BAP’taki işleyişi aksatmayacak biçimde

düzenlemek,

 1. Koordinatörün imzasına sunulacak yazıları parafe etmek,
 2. Koordinatörün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

 

YETKİLERİ

 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
 3. İmza yetkisine sahip olmak,
 4. Emrindeki çalışanlara iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Koordinatör

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

 Proje, Satın Alma ve Sekretarya Birim çalışanları.

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda

belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 • Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme

niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK  

Şube Müdürü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara, yönetmeliklere, yönergeye ve BAP Komisyonu kararlarına uygun olarak yerine getirirken, BAP Koordinatörüne karşı sorumludur.

 

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Kurumu

Kırklareli Üniversitesi

Birimi

Bilimsel Araştırma

Projeleri Koordinatörlüğü

Alt Birim

Proje Birimi

Adı Soyadı

 

Görevi

Proje Birim Çalışanı

Üst Yönetici/Yöneticileri

Şube Müdürü, Koordinatör

Astları

 

GÖREVİN KISA TANIMI

Kırklareli Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; BAP Koordinatörlüğü Proje Birimi çalışanları olarak projelerle ilgili faaliyetleri (ön değerlendirmesi yapılan projelerin kabulü, devamı, ara ve sonuç raporları, proje talepleri ve sonlandırılması vb.) etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yerine getirmektir.

 

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

 1. Ön değerlendirilmesi yapılan Projeleri BAP Komisyonuna sunmak,
 2. Komisyonundan geçen projeleri değerlendirilmek üzere belirlenen hakemlere

göndermek,

 1. Hakemlerden gelen sonuçları (olumlu-olumsuz) BAP komisyonuna sunmak,
 2. Olumsuz görüş alan projeyi proje yürütücüsüne bildirmek,
 3. Olumlu görüş alan proje için Protokol hazırlamak ve imza için yürütücü davet etmek,
 4. Taraflarca Protokolü imzalanan proje faaliyetlerini başlatmak,
 5. Yürütücü tarafından verilen ara raporun değerlendirilmek üzere ilgili hakemlere

göndermek ve hakemlerden dönen değerlendirme sonuçlarını ilgili yürütücüye iletmek,

 1. Yürütücü tarafından verilen proje sonuç raporunu değerlendirilmek üzere ilgili

hakemlere gönderme, hakemlerden gelen değerlendirme sonuçlarını ilgili yürütücüye iletmek,

 1. KLÜBAP’ a iletilen proje kesin sonuç raporunu komisyona sunmak ve komisyonun görüş

ve kararı doğrultusunda kesin olarak sonlandırmak,

 1. Şube Müdürünün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

 

YETKİLERİ

 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip

olmak,

 1. Faaliyetlerinin  gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Şube Müdürü

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Koordinatörlük Proje Birim çalışanları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara, yönetmeliklere, yönergeye ve BAP Komisyonu kararlarına uygun olarak yerine getirirken, Şube Müdürüne karşı sorumludur.

 

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Kurumu

Kırklareli Üniversitesi

Birimi

Bilimsel Araştırma

Projeleri Koordinatörlüğü

Alt Birimi

Satın Alma Birimi

Adı Soyadı

 

Görevi

Satın Alma Birim Çalışanı

Üst Yönetici/Yöneticileri

Şube Müdürü, Koordinatör

Astları

 

GÖREVİN KISA TANIMI

Kırklareli Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; BAP Koordinatörlüğü Satın Alma Birimi çalışanları olarak projelerle ilgili Satın alma faaliyetlerini        (Onay, piyasa araştırması, uygun ürünü bulma, ilgiliye teslim etme, ödeme işlemini gerçekleştirme, avans, yolluk işleri vb.) etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yerine getirmektir.  

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

 1. Proje yürütücüsünün İhtiyaç talebine göre Onay Belgesini hazırlamak,
 2. Piyasa Fiyat Araştırmasını gerçekleştirmek,
 3. Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağını hazırlamak,
 4. Satın almaları gerçekleştirmek,
 5. İhtiyaca Göre Satın Alınanları Proje Yürütücüsüne Teslimini gerçekleştirmek,
 6. İhtiyaç Duyulan Malzemenin Proje Yürütücü Tarafından Onandığına dair  Muayene

Kabul Tutanağını İmzalatmak,

 1. İhtiyacı Karşılayan Malzemeye Ait Taşınır  İşlem Fişinin düzenlenmesini sağlamak,
 2. Ödeme Belgesini hazırlamak ve yetkililere İmzalatmak,
 3. Ödeme İşleminin Gerçekleştirilmesi İçin Ödeme Belgesi ve Ödeme Belgesi ekleri olan

İhtiyaç Talep Yazısı ve İlgili İhtiyaç formu ya da formları, Onay Belgesi, Piyasa Araştırma Fiyat Çizelgesi, Teklif Mektupları, Muayene Kabul Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi ve Fatura ilave ederek Muhasebe birimine göndermek, 

 1. Şube Müdürünün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

 

YETKİLERİ

 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip

olmak,

 1. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Şube Müdürü

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

SORUMLULUK

Koordinatörlük Satın Alma Birim çalışanları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara, yönetmeliklere, yönergeye ve BAP Komisyonu kararlarına uygun olarak yerine getirirken, Şube Müdürüne karşı sorumludur.

 

ORGANİZASYONEL

BİLGİLER

Kurumu

Kırklareli Üniversitesi

Birimi

Bilimsel Araştırma

Projeleri Koordinatörlüğü

Alt Birimi

Sekretaya Birimi

Adı Soyadı

 

Görevi

Sekretarya çalışanı

Üst Yönetici/Yöneticileri

Şube Müdürü, Koordinatör

Astları

 

 

GÖREVİN KISA TANIMI

Kırklareli Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; BAP Koordinatörlüğü Sekretarya Birimi çalışanlarının projelerle ilgili ve diğer gelen- giden evrakları içeren faaliyetlerini yürütmek ve koordinatörlük arşivini oluşturmaktır.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

 1. BAP  koordinatörlüğüne Kurum içi gelen –giden evrakların ( Rektörlüğe bağlı birimler,

proje yürütücüleri, çalışanlar)  kayıt, cevap varsa dağıtım ve duyuru işlemlerini zamanında yapmak,

 1. BAP  koordinatörlüğüne Kurum dışı gelen –giden evrakların ( Gerçek ve Tüzel kişiler)

kayıt, cevap varsa dağıtım ve duyuru işlemlerini zamanında yapmak,

 c. İşlem gören evrakları alanlarına göre dosyalanmasını sağlamak,

 d. Kapanan proje dokümanlarının tasnifi ve ciltlenmesini sağlamak,

 e. Yıl bazında Dönemi sona eren Koordinatörlük evraklarının  (Gelen ve Giden Evraklar,

Komisyon Kararlarının ciltlenmesi ) arşivini sağlamak,

 1. Koordinatörlük birimleri ( Proje, Satın Alma, Sekretarya) için gereksinim duyulan araç-

gereç ve diğer malzeme ihtiyaçlarını tespit ederek temini konusunda üstlerine bilgi vermek,

         g. Şube Müdürünün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

 

YETKİLERİ

 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip

olmak,

 1. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Şube Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

SORUMLULUK  

Koordinatörlük Sekretarya Birim çalışanları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Şube Müdürüne karşı sorumludur. 

 

İç Kontrol Göreler

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.