Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Mevzuat

24/10/2017 14:49:31 - 24/10/2017 14:49:31 - 763 Okunma

T.C

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

GENELGE

(2016/1)

           GENEL AÇIKLAMA

 

A-Yetki Devri     

Anayasamızın “Egemenlik” kenar başlıklı 6. Maddesinin son fıkrası “Egemenliğin Kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz” hükmünü taşımaktadır. Bu Anayasal kuralın doğal sonucu, idari yetkilerin kanunlardan kaynaklanması ve kimin tarafından kullanılacağının kanunlarla belirlenmiş olması gerekliliğidir.

Genel olarak yetki devri, “bir konuda karar almak, eylemde bulunmak veya emir vermek hakkını başkalarına devretmek ve elde edeceği sonuçlardan onu sorumlu tutmak” biçiminde yorumlanmaktadır. Bir başka deyişle yetki devri; aynı kurum içinde üst kademe yöneticisinin, kendi iradesiyle bazı yetkilerini, bazı koşullarda alt kademedeki yöneticilere devretmesidir. Yetki devrinin kanunların izin verdiği konularda yapılabileceği ilgili kanunlar ve yargı içtihatlarında kabul edilmektedir.

Üniversitemiz işlemleri bakımından yetki devrinin yasal dayanakları;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13.maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 02.02.2014 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             B-İmza Devri

            Genel olarak imza devri, ”yetkili makamın, yetkili olduğu işlemlerden bir kısmının imzalanması yetkisini yardımcılarına veya astlarına devretmesi” olarak tanımlanmaktadır. İmza devrinin, diğer yetki devirlerinde olduğu gibi kanunla düzenlenmesi, bir kanuni dayanağının olmasının zorunlu olmadığı doktrin ve yargı içtihatları ile kabul edilmektedir.

            İmza yetkisinin devrinde devralan bu yetkiyi, imza yetkisini devreden makam adına kullanır. İşlemin gerçek sahibi imza yetkisini devredendir. Bu sebeple karar alma yetkisi, imza yetkisini devreden makamda kalmaktadır. Yetki devri soyut bir biçimde makama yönelirken, imza devri kişisel olarak belli bir görevliye yönelir. Bu nitelik farkının sonucu olarak da, imza devreden veya imza yetkisini devralan, görevlerinden ayrılınca imza devri sona erer.

 1. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Yetki Devri

Yetki devri, Üniversitemiz tarafından yürütülen hizmetlerin daha etkin ve süratli biçimde yürütülmesi ve yetkinin daha etkin biçimde kullanılması amacıyla yapılmalı ve yetki devri yapılması ile devredilen yetkinin kullanılmasında aşağıda gösterilen hususlar dikkate alınmalıdır.

 1. Yetki devri kanuna dayanmalıdır. Yetki devri, kanunların izin verdiği hallerde ve yine izin verdiği konularda, hiyerarşik yapıya uygun olmak şartıyla yapılır.
 2. Yetki devrininim sınırları açıkça gösterilmelidir. Yetki devri, bu genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde ve devredilen yetkinin parasal tutarı ya da konu itibarıyla sınırları açıkça gösterilecek şekilde yazılı olarak yapılır.
 3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi dikkate alınarak yapılmalı, kısmi olmalı ve bütün yetkilerin devredilmesi yoluna gidilmelidir.
 4. Yetki devredilen kamu görevlisi, görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Yetki devredilenin bulunduğu idari kademenin, bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılabileceği düzeyde olması, ayrıca devir yapılacak personelin; görevin gerektirdiği donanım, bilgi, deneyim ve yeteneğe haiz olması gerekmektedir.
 5. Kullanılması kanunla doğrudan bir kamu görevlisine verilmiş olan yetkiler devredilemez. Disiplin soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, idari vesayet denetimi, astların değerlendirilmesi ve terfi gibi yetkiler devredilemez.
 6. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu süreci kontrol etmelidir.
 7. Birimler yetki devredilen personel tarafından yetkiyi devredene belirli dönemlerde bilgi verilmesini sağlayacak rapor formatları geliştirilmeli, raporlamalar bu format üzerinden yapılmalıdır.
 8. Yetki devri, devredilen yetkinin içeriğinde yapılacak değişiklikler ve yetki devrinin iptali “onay” veya “iç genelge” ile yapılmalı ve ilgililere duyurulmalıdır.
 9. Yetkiyi devredenin yetkilerinin konu ve kapsam yönünden artması, devredilen yetkilerin kapsamını ve konusunu kendiliğinden genişletemez.
 • İmza Devri

İmza devri, Üniversitemiz tarafından yürütülen hizmetlerin daha etkin ve süratli biçimde yürütülmesi amacıyla yapılmalı ve imza devri yapılması ile devredilen imza yetkisinin kullanılmasında aşağıda gösterilen hususlar dikkate alınmalıdır.

 1. İmza devrinin, yetki devrinde olduğu gibi kanunla düzenlenmesi zorunlu değildir.
 2. İmza devri, bu genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde ve sınırları açıkça gösterilecek şekilde yazılı olarak yapılır.
 3. İmza devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalı ve kısmi yapılmalı, bütün yetkilerin devredilmesi yoluna gidilmemelidir.
 4. İmza yetkisi devredilen kamu görevlisi, görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
 5. İmza devri, imza devrindeki değişiklikler ve imza devrinin iptali “onay” veya “talimatname/yönerge” ile yapılmalı ilgililere duyurulmalıdır.
 6. İmza yetkisini devreden makam, yetkilerini her zaman muhafaza ettiğinden, devrettiği yetkiyi dilediği zaman bizzat kullanabilir. Bir başka deyişle imza yetkisinin devri, bu yetkinin devreden tarafından kullanılmasını engellemez.
 7. İmza devri kişisel olarak belli bir görevliye yöneldiği için, imza yetkisini devreden veya devralan makamdan sürekli olarak ayrılmak imza devrini sona erdirir.
 1. HUKUKİ SONUÇ
 • Yetki Devri

Üniversitemiz iş ve işlemlerinde yetki devrinin yasal dayanağı olan 2547 sayılı Kanun ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen görevli ve görevlerin yerine getirilmesine ilişkin olarak “Yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.” Genel anlayış ve uygulaması gereği Üniversitemiz iş ve işlemleri ile ilgili olarak yapılan yetki devirlerinde, devredenin hukuki sorumluluğu devam etmektedir. 

 • İmza Devri

Genel olarak imza devri hakkında bir kanuni dayanak aranmadığı, doktrin ve yargı içtihatlarında kabul edilmekle birlikte, yukarıda sayılan yazılı olması ve sınırlarının açıkça gösterilmesi gibi ilke ve esaslara uygun olarak yapılmış olması gerektiği de kuşkusuzdur.

İmza yetkisi, devreden makamın gözetim ve denetiminde kullanılır. Devredilen imza yetkisinin kullanılmasından dolayı devreden ve devralan birlikte sorumludur.

KLÜ İMZA YETKİ.DEVİR

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.