Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Mevzuat

15/12/2016 13:42:36 - 24/10/2017 13:42:36 - 3434 Okunma

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

YÖNERGESİ

Kırklareli Üniversitesi Senatosu tarafından 14.07.2010 tarih ve 23/1 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan bu yönerge,  26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”  doğrultusunda  güncellenmiş  olarak Kırklareli  Üniversitesi  Senatosu’nun  30  Kasım  2016  tarih, 78/7 sayılı kararları ile yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç ve kapsam

            MADDE 1 –  Bu Yönerge, Kırklareli Üniversitesi’nde yürütülen bilimsel araştırma Proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, kamuoyuna duyurulması ve ilgili usul ve esaslar ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

            Dayanak

           MADDE 2  –  Bu yönerge,  26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ve 04 Aralık 1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının © bendi, 58. Maddesinin  (b) fıkrası ile Ek 28’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

               Tanımlar ve kısaltmalar

               MADDE 3  –  Bu yönergede geçen;

 1. Araştırmacı: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenebilecek Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişileri,

 2. Bilimsel araştırma projesi:  Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinden desteklenerek tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması,   ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Kırklareli Üniversitesi kurum içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslara arası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,

 3. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve Kırklareli Üniversitesi araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, Kırklareli Üniversitesi’nin araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimi,

 4. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Kırklareli  Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Kırklareli Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,

 5. Gerçekleştirme görevlisi: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri için, Özel hesap kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkilisinin  talimatı  üzerine   işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması,       belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolü görevlerini  yürütmek üzere harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişileri,

 6.  Harcamaların tasnifi: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri için, Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesini,

 7.  Harcama yetkilisi: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri için, Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip KLÜ Rektörü veya Rektör tarafından görevlendirilen BAPKO Komisyon başkanı olan Rektör Yardımcısını,

 8.  Harcama yetkilisi mutemedi: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında,  mal ve hizmet alımları için özel hesaptan kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan ve harcama yetkilisi tarafından her bir proje için yazılı olarak görevlendirilen kişi ya da kişileri,

 9. Komisyon: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla akademik personelden oluşturulan Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (KLÜBAP) komisyonu’nu  (KLÜBAPKO),

 10. KLÜBAP: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri’ni,

 11. KLÜBAPKO: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nu,

 12. Birim Değerlendirme Kurulu:  Kırklareli Üniversitesi öğretim üyeleri ve  doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış  araştırmacılar      tarafından önerilen Bilimsel Araştırma Projelerinin, KLÜBAP Komisyonuna sunulmadan  önce ilk değerlendirmelerinin birim bünyesinde yapılması için, KLÜBAP Komisyonu önerisiyle  Bilimsel Araştırma Proje veya projeleri öneren  Fakülte / Enstitü / Yüksekokul /  Meslek Yüksekokulu birim Yönetim Kurulu kararı ile   oluşturulan  akademisyen grubunu,

 13.  BDK: Birim Değerlendirme Kurulu’nu,

 14. Hakem: Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje gelişme raporlarının değerlendirilmesi  için görüşlerine başvurulan ve bu projenin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarını,

 15. Muhasebe birimi: Bilimsel Araştırma Projelerinin Muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birim Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığını,

 16. Muhasebe yetkilisi: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı veya Muhasebe Müdürünü,

 17. Özel hesap: Kırklareli Üniversitesi bütçesinde bilimsel ve teknolojik araştırma   hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari veya sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı  Resmi   Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde  muhasebe birimi adına açtırılan banka hesabını,

 18. Cari-BAP : Ödeneğinin bir kısmı Kırklareli Üniversitesi Döner Sermayesinden aktarılan, bir kısmının da Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilen cari bütçede yer alan araştırma projelerini,

 19. Yatırım-BAP : Kalkınma Bakanlığı tarafından tahsis edilen ve yılı  yatırım programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan araştırma projelerini,

 20. Proje ekibi: Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü  tarafından desteklenen projelerde görevli proje yürütücüsü ile araştırmacıları,

 21. Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış Kırklareli Üniversitesi mensubu araştırmacıları,

 22. YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını,

 23. Yükseköğretim kurumu: Kırklareli Üniversitesi’ni,

 24. KLÜ: Kırklareli Üniversitesi’ni

 25. Yükseköğretim kurumu yönetim kurulu: Kırklareli Üniversitesi yönetim kurulunu,

 26. Üst Yönetici : Kırklareli Üniversitesi Rektörünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine İlişkin

Genel Esaslar

               Komisyon

               MADDE 4  –  

 1.  Bu  yönergede  Amaç ve Kapsam maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için  KLÜ Rektörü veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Enstitü Müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf yapılan en az 7 (yedi) en çok 11 (on bir)  öğretim üyesinden oluşan KLÜBAP komisyonudur. KLÜBAPKO üyeleri, Yükseköğretim  Kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

 2.    KLÜBAPKO üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, senatonun önerisi üzerine rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Ayrıca asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.

               Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

               MADDE 5  –  KLÜBAPKO  esas olarak aşağıdaki görevleri yapar.

 1. Her yıl döner sermaye ve özel bütçeden  ( Cari- BAP, Yatırım-BAP) alınacak paya  esas  olmak üzere bütçe çalışmasını yapar,

 2. Proje destekleme esaslarını ve önceliklerini belirler ve duyurur,

 3. KLÜBAP desteği kapsamında yapılan yayınlar veya ortaya çıkan ürünlerle ilgili ödüllendirme esaslarını belirler,

 4. KLÜ İlgili  BDK’dan geçen proje önerilerini değerlendirecek hakemleri belirler,

 5. Proje hakem görüşleri doğrultusunda, proje önerilerinin desteklenip  desteklenemeyeceğine karar verir,

 6. Proje yürütücülerinin projeleriyle ilgili ve yönergede belirtilmeyen hallerde, görüş ve eleştirileri konusunda gerektiğinde, kendileriyle görüşmek, ek taleplerin uygunluğunu değerlendirerek yürütücü ve/veya proje ekibini yönlendirir,

 7. KLÜBAPKO Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında  Yönetmelik’in 7. maddesinde belirlenen hususlar ile bu Yönergede belirlenen ölçütler  doğrultusunda sunulan projeleri süresi içinde değerlendirir ve sonuçlandırır,

 8. Araştırma projelerinin ara ve sonuç raporlarını değerlendirir ve bunların geciktirilmesi durumunda  uygulanacak yaptırımları belirler,

 9. Araştırma kalitesinin ve araştırmacı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapar,

 10. Sözleşme, yönerge ve telif maddesine aykırı durumlarda yaptırımları belirler,

 11. Proje önerisine uygun yürütülmeyen, başarısız bulunan veya herhangi bir nedenden dolayı proje yürütücülerinin asli görevinden alınması ile söz konusu projelerin devam  edip  etmemesine karar verir,

 12. Gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir ve proje içeriğini, yürütücüsünü, araştırmacıları, bütçesini ve süresini değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir,

 13. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların, projesi ile ilgili yurtiçi/yurtdışı bilimsel   etkinliklere  katılım taleplerini değerlendirir,

 14.  KLÜ birimlerinde Birim Değerlendirme Kurullarının oluşturulmasını önerir, bu kurulların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek onlarla  işbirliği  halinde çalışır.

 15.  Projelerin satın alma işlemleri sırasında gelen istekleri proje kapsamında ve proje bütçesinde belirtilen şekilde olup olmadıklarını kontrol eder,

 16. Hakemlere yönlendirilen projelerin değerlendirmeleri ile ilgili süreci, belirlenen kurallar kapsamında yönetir ve yerine getirir,

 17. Yazışmaların ve sonuçlandırmaların, zamanında ve etkin bir biçimde yapılmasını  sağlar,

 18. Proje yürütücülerinin, birden fazla projede yürütücü olarak görev almasına karar verir.

 19. KLÜBAOKO   üyeleri  tarafından alınacak kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile  alınır.

               Birim Değerlendirme Kurulu

               MADDE 6  –  

 1. Birimlerinde önerilen projelerin bilimsel geçerliliği, bütçesinin uygunluğu, projenin gerçekleştirilebilirliği ve desteklenebilirliği konularında KLÜBAPKO’ya ön değerlendirme raporu hazırlamak üzere KLÜBAPKO’nun önerisi ile Kırklareli Üniversitesi’ne bağlı Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarında oluşturulan kurullardır. Bünyesinde çok disiplinli anabilim dalı bulunan Enstitüler de Birim Değerlendirme Kurulu oluşturabilir.

 2. Birim Değerlendirme Kurulu Üyeleri, Fakülte / Enstitü / Yüksekokul /   Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu” tarafından tecrübeli, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan (varsa)      öğretim üyelerine öncelik verilerek 3 (üç) yıl süre için, çoğunlukla seçilir. Birim Değerlendirme Kurulunda yer alacak üye sayısı, en az 3 (üç), en fazla 7  (yedi)) olacak şekilde ve Anabilim Dalları arasında denge sağlanmak suretiyle Fakülte / Enstitü /      Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu” tarafından kararlaştırılır.

 3. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Altı ay ve daha uzun süreli ayrılmalarda kalan süreyi doldurmak üzere yeni bir üye seçilir. Dekan veya Müdür, Birim Değerlendirme Kurulu üyelerinden birisini Başkan olarak atar. Dekan veya Müdür veya Başkan, Birim Değerlendirme Kurulunu toplantıya çağırır. Birim Değerlendirme Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

               Birim Değerlendirme Kurulu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

               MADDE 7  –  Birim Değerlendirme Kurulu esas olarak aşağıdaki görevleri yapar.

 1. Birim Değerlendirme Kurulu, proje yürütücüsü tarafından hazırlanan birim proje tekliflerinin  özgün olup olmadığını, kullanılan yöntemin uygunluğunu, proje yürütücüsü ve projedeki araştırıcıların varsa konu ile ilgili yayınlarını,  bütçe ve gider dağılımını (araç- gereç, personel, malzeme, yolluk gibi giderler) içeren hususları göz önünde tutarak, KLÜBAPKO tarafından o yıl için belirlenen destekleme ilkelerine uygunluğu yönünden  değerlendirir,  

 2. Birim proje başvurularının usulüne uygun olup olmadığını kontrol eder,

 3. Değerlendirme sonunda uygun görülen Bilimsel Araştırma Projelerini içeren dokümanları ( 3  takım  dosya  ve  1 CD olmak üzere)  KLÜBAPKO’ya iletir.

 4. Birim Değerlendirme Kurulu yapacağı değerlendirme sonucunda, yeterli bulmadığı projeleri ve desteklenmemesi gerekçesi raporu ile birlikte KLÜBAPKO’ sunar,

 5. Birim Proje önerileri hakkındaki değerlendirmelerini KLÜBAPKO’ nun hazırlatmış  olduğu formu  kullanarak  yaparlar.

               Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

               MADDE 8  –  KLÜBAP ve  KLÜBAPKO  faaliyetlerinde  İlgili Kanun, Yönetmelik ve Yönerge uyarınca;

             a)    KLÜBAP sekreterya  işlerini  yürütür.

             b)   Birim Değerlendirme Kurullarında ön değerlendirmesi yapılarak   KLÜBAP’a   gönderilen projeler dahil  yürütücülere ait taleplerin görüşülmesi için,   KLÜBAPKO’ya  sunmak  üzere gündem hazırlar.

             c)   KLÜBAPKO kararları doğrultusunda projeler ile ilgili işlemleri (değerlendirilmek  üzere hakemlere göndermek, hakemlerden dönen olumlu-olumsuz değerlendirilen projeler  hakkında yürütücüleri bilgilendirmek, uygunluğu kabul edilen proje protokollerini hazırlamak) gerçekleştirir.

            d)  Devam eden projelere ait ara ve sonuç raporlarını hakemlere göndererek sonuçlarını  yürütücülere bildirir.

            e)  Devam eden projeler için talep edilen ek süre, ek ödenek, fasıllar arası aktarım, yayın  talepleri, araştırmacı dahil etme-çıkarma, yazar dahil etme istemlerini komisyona sunmak ve sonuçlarını yürütücülere bildirme işlemini gerçekleştirir.

            f)  Projeler  kapsamında  talep edilen ihtiyaçların (Mal-Hizmet) karşılanması için satın alma işlemlerini gerçekleştirir ve alma işlemleri sonuçlarından proje sahiplerini haberdar eder.

            g)  KLÜBAP bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasını ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

            h)  Satın alınan mal ve hizmetlerin ödenmesi için gerekli muhasebe işlemlerini yapar.

            ı)  Biten projelere ait demirbaşların ilgili birimlerine teslim edilmesini sağlar.

            j)   KLÜBAP Koordinasyonu Biriminde muhtemel olabilecek diğer işleri yapmak, takip etmek, kullanılan formlar ile  birim Web sayfasını güncel tutmak birim görevleri  arasındadır.

           k)  Üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri, ilgili  BDK’la koordine halinde yürütmekle sorumludur.

               KLÜ Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler

               MADDE 9  – Projelerin tüm değerlendirilme aşamalarında ve seçiminde Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesinde belirtilen hususları içeren  (bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal, sanatsal, kültürel gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlaması esas alınarak) projeler Birim Değerlendirme Kurulları tarafından ön değerlendirmeye alınır. Uygun bulunan projeler KLÜBAPKO’ya sunulur.  KLÜBAPKO, yürütücü adayının proje önerisinde belirttiği anabilim ya da bilim dallarında akademik çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından, proje ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini yapmalarını öngördüğü hakemlere projeyi gönderir. KLÜBAPKO, geri bildirimde bulunan hakemlerin değerlendirmelerini göz önüne alırken aynı zamanda da projenin bilime ve uygulamaya katkısı, proje yürütücüsünün daha önceki projeleri ve projelerden yaptığı yayınlar, proje yürütücüsünün SCI, SSCI vb. tarafından taranan tanınmış dergilerdeki yayın sayıları, yayınlarına yapılan atıf sayıları, proje bütçesinin gerçekçiliği ölçütleri  öncelikli  tercih  sebebi  göstererek  projenin desteklenmesine veya desteklenmemesine karar verir. Desteklenmesine karar verilen proje yürütücüleri ile proje öneri raporunda yer alan esaslara  göre  protokol  imzalanır.  Protokolda belirtilen tarih itibariyle proje başlatılır, yürütülür  ve sonuçlandırılır. Proje yürütücülerinin, birden fazla projede yürütücü olarak görev almasına KLÜBAPKO karar verir.

               KLÜBAP tarafından desteklenen proje türleri

               MADDE 10  – KLÜ tarafından desteklenecek olan Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilir. Doktora ve Lisansüstü tez araştırmaları da bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.

 1.  A Tipi Proje: Bilimsel Amaçlı Projeler (BAP);  Bilimsel amaçlı projeler doğrudan  bir akademik dereceye yönelik olmayan, teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişmeye katkıda bulunabilecek özgün çalışmalardır.

 1. B Tipi Proje: Çok Disiplinli Öncelikli Araştırma Projeleri (ÖNAP); Değişik bilimsel alanları içeren ve Kırklareli  Üniversitesi içyapısındaki değişik bilim dallarındaki öğretim üyelerinin ortaklaşa veya dışındaki ulusal kurum veya kuruluşlardaki araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir. 

 2. C Tipi Proje: Lisansüstü  ve Doktora Tez  Projeleri ;  Enstitülerde  sürdürülen yüksek lisans ve doktora  tezlerini ( ilgili yıl bütçe olanakları dahilinde) desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir. Lisansüstü tez projeleri, bir yüksek lisans tez çalışmasına bağlı olan “Yüksek Lisans Tez Projesi” veya bir doktora tez çalışmasına bağlı olan “Doktora Tez Projesi” şeklinde olabilir.  Bu projelerin yürütücüsü, tez danışmanıdır. Ancak, tez danışmanı başka bir üniversiteden ise, ikinci danışman görevini üstlenecek Kırklareli Üniversitesinden bir öğretim üyesi proje yürütücüsü, tez danışmanı ise yürütücü yardımcısı olur. Yüksek lisans tez projeleri, ilgili tez konusunun Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabulünü, doktora tez projeleri ise ilgili tez önerisinin tez izleme komitesince kabulünü takip eden ilk iki başvuru döneminden birinde önerilebilir. Bu projelerin süreleri azami tez süresini geçemez. Lisansüstü tez projelerinin sonuç raporu, tez onaylandıktan sonra sunulmalıdır. Bu tür projelerde proje yürütücüsünün dışında sadece lisansüstü tez öğrencisi ile varsa ikinci danışman yer alır. Bu proje kapsamında birden fazla tez çalışmasını kapsayan birleştirilmiş tez projesi de verilebilir.

 3.  D Tipi Proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri; KLÜ Fakülte bölüm başkanlıkları veya yüksekokullar, akademik kadrosu olan enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlıkları veya merkez müdürlükleri tarafından ilgili birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları projelerdir. Kalite arttırma çalışmalarına yönelik projeler de bu kapsamda desteklenebilir.  Bu tür projeler en çok uzatma dahil 3 (üç) yıl süreli olabilir.

 4. E Tipi Proje: Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri: Üniversitemiz öğretim üyelerinin kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattıkları araştırma-geliştirme projeleridir.

 5. F Tipi Proje: Ulusal Destekli Araştırma Projeleri; DPT, TÜBİTAK ve diğer ulusal kurumlar tarafından desteklenmesi amacıyla verilen araştırma projeleridir.

 6. G Tipi Proje: Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı ProjeleriKısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği çerçeve  programı kapsamında olan projelerdir.

 7. H Tipi Proje: Bilimsel Yayınlara Destek Projeleri; Üniversitemiz araştırmacılarının bilimsel çalışma ve araştırmalarına ait sonuçların yayımlanması suretiyle bilimsel literatüre daha fazla katkı sağlamaları ve bu suretle bilimsel alanda tanınırlıklarının artırılarak araştırma işbirliği potansiyellerinin yükseltilmesine yönelik yaptıkları çalışmaları kapsayan ve Üniversitemiz Yayın Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun bulunan bilimsel yayınlarının (kitap) yayımlanmasına yönelik destek sağlayan projelerdir.

               KLÜ Proje Başvurusu

               MADDE 11  –  Bilimsel araştırma projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi KLÜBAPKO tarafından ilgili yıl için belirlenerek ilan edilir. İlan takvimine göre Proje başvuruları, projenin gerekçesi, yöntem, özgün değer, yaygın etki/katma değer, çalışma takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı KLÜBAP Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan ve KLÜBAP web sayfasında yayımlanan proje başvuru ve diğer formlar kullanılarak üç kopya ve CD içerisinde (word doküman dosyası olarak)  bağlı bulunan  BDK’na iletilmek üzere bölüm başkanlığı ve dekanlık veya müdürlük onayına sunulur. Birim Değerlendirme Kurulu, projeler için ilk değerlendirmeyi yapar. Değerlendirme sonucunu söz konusu projelerle birlikte (uygun olmayanlar dahil) KLÜBAPKO’ ya iletilir

               KLÜ Proje Değerlendirilmesi ve Kabulü

               MADDE 12 –(1)  Projelerin tüm değerlendirilme aşamalarında ve seçiminde Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesinde belirtilen hususlara uygun olan projeler Birim Değerlendirme Kurulları tarafından ön değerlendirmeye alınır. Uygun bulunan projeler KLPBAPKO’ya sunulur. Komisyon, yürütücü adayının proje önerisinde belirttiği anabilim ya da bilim dallarında akademik çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından, proje ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini yapmalarını öngördüğü hakemlere projeyi gönderir.  Komisyon, geri bildirimde buluna  hakemlerin değerlendirmelerini göz önüne alarak projenin desteklenmesine veya desteklenmemesine karar verir. Desteklenmesine karar verilen proje yürütücüleri ile proje öneri raporunda yer alan esaslara göre  protokol  imzalanır. Protokolda  belirtilen tarih itibariyle proje başlatılır, yürütülür  ve sonuçlandırılır. Proje yürütücülerinin, birden fazla  projede yürütücü olarak görev almasına KLÜBAP Komisyonu karar verir.

               (2) Bilimsel Araştırma Proje Başvurularının değerlendirilmesinde, projenin bilime ve uygulamaya katkısı, proje yürütücüsünün daha önceki projeleri ve projelerden yaptığı yayınlar, proje yürütücüsünün SCI, SSCI vb. tarafından taranan, tanınmış dergilerdeki yayın sayıları, yayınlarına yapılan atıf sayıları, proje bütçesinin gerçekçiliği ölçütleri öncelikli tercih sebebidir.

               Proje raporları

               MADDE 13 –  (1) Desteklenmesine karar verilen projenin yürütücüsü, proje süresine göre her altı aylık dönemi kapsayan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ara raporları KLÜBAPKO’ya sunar. Uyarılara rağmen, gerekçesiz olarak ara veya sonuç raporları zamanında verilmeyen projeler, komisyon kararı ile başarısız olarak kabul edilebilir. Ara raporlar komisyon tarafından incelendikten sonra hakemlere değerlendirilmek üzere gönderilir. Proje desteğinin devam edip etmeyeceği, hakem değerlendirmeleri doğrultusunda KLÜBAPKO kararına bağlıdır. 

            (2) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren proje sonuç raporunu KLÜBAPKO tarafından belirlenen formata uygun olarak sunar. Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul edilebilir. Hakemlerden geri dönüşü yapılan sonuç raporu KLÜBAPKO tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.

               Proje süresi ve ek süre

               MADDE 14 – (1) Projelerin, KLÜBAPKO tarafından onaylanan çalışma takvimine uygun olarak yürütülmesi esastır. Ancak, gerekli hallerde proje yürütücüsünün talebi,      KLÜBAPKO kararı ile projeler için ek süre verilebilir.

             (2) Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

            (3) Yürütücüsünün yurtdışına gitmesi, hastalık, bütçedeki genel aksamalar, iklim koşullarının olumsuz etkileri, araştırma düzeneğindeki onarımı güç arızalar vb. gibi kabul edilebilir mazeretler nedeni ile ilerleme kaydedilmeyen veya kaydedilemeyeceği anlaşılan projelere; yürütücünün KLÜBAPKO’ya sunacağı gerekçeli başvurusu üzerine 1 (bir) yıla kadar ek süre verilebilir veya 1 (bir) yıla kadar dondurulabilir. Dondurulan bir proje, proje yürütücüsünün başvurusundan sonra KLÜBAPKO’nun kararı ile yeniden başlatılır. Ek ve dondurma süreleri dahil toplam proje süresi 36 ayı aşamaz.

               Proje Bütçesi ve ek bütçe  

               MADDE 15 -  Projelerin KLÜBAPKO  tarafından onaylanan bütçe planına uygun       olarak yürütülmesi esastır. Ancak, gerekli hallerde proje yürütücüsünün talebi,      KLÜBAPKO kararı ile projeler için ilave bütçe verilebilir. Ek ödenek toplam proje maliyetinin yüzde 50 (elli)'sine kadar artırılabilir.

               Proje Kapsamında Yurt Dışı Görevlendirme Desteği Verilmesi

               MADDE 16- (1) Tutarı proje kapsamından karşılanmak üzere, süresi iki yıla kadar olan projelerde proje süresince bir kez, iki yıl ve daha fazla olan projelerde, proje süresince iki kez olmak üzere yılda bir defa, bir proje çalışanı “söz konusu disiplinle ilgili uluslararası kurumlarca düzenlenen” uluslar arası kongre veya sempozyum türü toplantıya katılabilir.       Toplantıda sunulacak bildiri/poster araştırma projesi kapsamındaki çalışmalardan üretilmelidir. Yararlanacak proje çalışanı, bildiri/poster sunucusu olmalıdır. Yurtiçi kongre ve sempozyumlarda ödeme miktarı Kırklareli Üniversitesi tarafından uygulanan ilgili mevzuata göre belirlenir.

               (2) KLÜBAP kapsamında yürütülen projelerden, yurt dışında bir merkezde ortak çalışma için görevlendirme konusu görüşülerek hazırlanan bir proje, yurt dışında konuyla ilgili bir fakülte, araştırma merkezi, enstitü, bölüm ya da  laboratuarda, o birimde en az doktora yapmış düzeyde bir araştırmacı ile birlikte ortak çalışma ile yürütülecekse, ortak  çalışma protokolü yapılmış, kabul mektubu alınmış olmak kaydıyla, proje yürütücüsü, 6  (altı) ayı geçmemek üzere söz konusu merkezde proje kapsamındaki araştırmalar için  çalışabilir. Tutarı proje kapsamında olmak üzere, proje yürütücüsüne, ilgili merkezde çalıştığı süre boyunca altı ay için yevmiye ve bir kez olmak üzere gidiş-geliş yol ücreti ödenir. Bu projeler, araştırma dış merkezde yapılacak şekilde planlanır, projeye donanım ve teçhizat alımı yapılmaz. Bu projelerde ayrıca kısa süreli yurt dışı görevlendirme desteği alınamaz. Proje yürütücüsü dönüşünde, çalıştığı merkez yürütücüsünden çalıştığı süreyi onaylayan bir belge getirir.  

               Projelerin Sonuçlandırılması

               MADDE 17 – (1) Proje yürütücüsü, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihini izleyen 3 (3) ay içinde araştırma sonuçlarını içeren ve KLÜBAPKO tarafından belirlenen formatta hazırlanmış proje sonuç raporunu KLÜBAPKO tarafından incelenmek üzere KLÜBAP Koordinasyon Birimine sunar. Ayrıca proje kapsamında sunulan bildiriler, yayımlanan makaleler sonuç rapora eklenir. Tamamlanmış lisansüstü ve doktora tezler sonuç rapor olarak kabul edilmez. Lisansüstü ve doktora tez projelerinin sonuç raporları, tezin tamamlandığına dair bir belgeyle birlikte sunulur.

               (2) KLÜBAP Komisyonu, Proje değerlendirme hakemlerinin görüş ve değerlendirmelerini göz önüne alarak projenin başarılı veya başarısız olduğuna karar verir.      Başarısız bulunan projelerin, proje yürütücüleri istedikleri takdirde gerekçelerini belirten bir raporla yeniden değerlendirme için komisyona başvurabilirler. Komisyon bu durumda raporu tartışarak sonuçlandırabilir ya da iki hakem belirleyerek inceleme isteyebilir.   Bundan sonraki işlem yukarıdaki yönteme göre devam ettirilir. KLÜBAPKO tarafından kabul edilen proje kesin sonuç raporu 3 (üç) nüsha yazılı metin ve kaydedilmiş bir adet CD veya hafıza kartı ile birlikte komisyon başkanlığına iletilir. 

               Projelerin İptali

               MADDE 18 –  Ara raporunun, Komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden gecikmesi, Tüm Projelerde her hangi bir nedenle proje yürütücüsünün görevden ayrılması ,Lisansüstü tez projelerinde öğrencinin çalışmayı bırakması veya başarısız olması, Proje gelişme raporunun ret edilmesi, Proje sonuç raporunun veya ek raporun, yapılan uyarı ve verilen ek süreye rağmen verilmemesi, doğrudan reddedilmesi, düzeltilmemesi veya düzeltmelerin reddedilmesi, Proje öneri, ara, sonuç veya ek raporlarında yanlış bilgi verilmesi hallerinde Birim Değerlendirme Kurulunun görüşü alınarak, KLÜBAPKO kararı ile projeler iptal edilir.

               Proje Sonuçların Duyurulması

               MADDE 19 – KLÜ Rektörlüğü her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan,      devam eden ve tamamlanan projeler hakkındaki özet bilgileri YÖKSİS’e girer. Bu bilgiler yükseköğretim kurumunun internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projelerinde Gelir ve Ödeneklerin Kullanımı

     Gelirler

     MADDE 20 – (1) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen gelirler ile Kırklareli Üniversitesi bütçesinden bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerdir. Ödenekler bütçelendiği tertiplerden tahakkuka bağlanarak özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır:

     a) Kırklareli Üniversitesi  döner sermaye gelirlerinden 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde belirtilen oranda aktarılacak tutarlar.

     b) Yürütülen proje ile ilgili olarak ortaya çıkan ve ticarileşmesi döner sermaye işletmesi tarafından gerçekleştirilen çıktılara ilişkin elde edilen gelirler.

     c) Bilimsel araştırma projeleri için yapılacak bağış ve yardımlar.

     ç) Yükseköğretim kurumunun izni ile Kırklareli Üniversitesi’nin yurtiçindeki veya yurtdışındaki kuruluşlarla yapacağı ortak araştırmalar için ilgili kuruluşlar tarafından ödenecek tutarlar.

     d) Diğer gelirler.

     (2) Bilimsel araştırma projelerinin geliri olarak birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen tutarlar, KLÜ döner sermaye muhasebe birimince, tahsilatı takip eden ayın yirmisine kadar KLÜ hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar, KLÜ’nun bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak KLÜ’nun bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır. Yıl içerisinde harcanmayan tutarlar  likit  karşılığı ödenek kaydına ilişkin esaslara göre ertesi yıl bütçesine ödenek kaydedilir. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

     (3) Yukarıda belirtilen bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik edilen ödenekler, özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır.

        (4) 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde, özel hesaptaki tutarlar değerlendirilebilir. Bu şekilde elde edilen nemalar özel hesaba gelir olarak kaydedilir.

     Gelirler ve ödeneklerin kullanımına ilişkin ilkeler

     MADDE 21 – (1) KLÜ Bilimsel araştırma projelerinin özel hesaptan yürütülmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur:

     a) Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak KLÜ bütçesinde tefrik edilen ödeneklerden, bütçesine  gider kaydı yapılmak suretiyle herhangi bir harcama yapılamaz. Söz konusu harcamalar özel hesaptan gerçekleştirilir.

    b) Özel hesaba aktarılan tutarlar ve projelere ilişkin giderler, KLÜ bütçe hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin faaliyet gelir ve gider hesaplarıyla, ilgisine göre varlık ya da yükümlülük hesapları kullanılarak muhasebeleştirilir.

   c) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, öz gelir ve hazine yardımı karşılığı ayrımı yapılarak analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak tasnif edilir ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kayıtlarında izlenir.

   ç) Özel hesaptan yapılacak mal ve hizmet alımına yönelik harcamalarda 1/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar hükümleri uygulanır.

     d) Özel hesaba aktarılan tutarlar, KLÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından açılan diğer banka hesapları ile ilişkilendirilmez.

     Ödeneklerin kullanımı

     MADDE 22 – (1) Özel hesapta izlenen tutarlar (öz gelir ve hazine yardımı), proje süresi ile sınırlı olmak üzere bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları, yolluk ve hizmet alımları tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri karşılamak üzere kullanılır.

     (2) Yılı Yatırım Programında KLÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri olarak yer alan ve 11 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında özel hesapta öz gelir olarak izlenen tutarlar gayrimenkul sermaye üretimine yönelik müteahhitlik giderlerini karşılamak üzere kullanılamaz. Ancak, bilimsel araştırma projelerinden özel hesapta hazine yardımı karşılığı olan araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerine (Yılı Yatırım Programında teknolojik araştırma sektörü içinde yer alan ve KLÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri ve bilim insanı yetiştirme projeleri dışında kalan projeler) ilişkin tutarlar gayrimenkul sermaye üretimine yönelik müteahhitlik giderlerini karşılamak üzere kullanılabilir.

       (3) Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, bilimsel araştırma projelerinde özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz. Yılı yatırım programında yer alan KLÜ rektörlüğü bilimsel araştırmaları isimli projeler için KLÜBAP komisyonunca, Yılı Yatırım Programının teknolojik araştırma sektöründe yer alan diğer tüm projeleri için ise Kalkınma Bakanlığınca yapılacak değerlendirme sonucuna göre başkaca herhangi bir kurumdan izin veya vize alınmaksızın ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen ücret tavanlarını aşmayacak şekilde projelerde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. İlgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir.

        (4) Bir önceki yılın yatırım programında yer alıp, yılı yatırım programında yer almayan projelerin özel hesaba aktarılan tutarlarından kullanılamayanlar, yılı yatırım programında teknolojik araştırma sektöründe yer alan projelere KLÜ rektörlüğü onayı ile aktarılabilir ve aktarıma ilişkin Kalkınma Bakanlığına bilgi verilir.

     Mali hükümler

     MADDE 23 – (1) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar ve verilen ön ödemeler KLÜBAP koordinasyon birimince öz gelir ve hazine yardımı karşılığı ayrımı yapılarak, analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak dört düzeyli kaydedilir ve izlenir.

     (2) Bilimsel araştırma projelerinin finansman değişiklikleri ile söz konusu projelerin toplam maliyetini değiştirecek kaynak geçişleri; yılı yatırım programında yer alan hazine yardımı karşılığı bilimsel araştırma projeleri için Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri, diğerlerinde ise KLÜBAPKO kararları çerçevesinde gerçekleştirilir.

     (3) Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden bilimsel araştırma projelerine ilişkin giderler, harcama yetkilisinin muhasebe birimine, muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği talimat üzerine özel hesaptan ödenir.

      (4) Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal limitin on katıdır. Her bir harcama yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok iki ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür. Arkeolojik kazı ve alan araştırması gibi uzun süreli saha çalışması gerektiren projeler için Komisyonun onayı ile ön ödeme limitleri yukarıda belirtilen tutarın on katına kadar, ön ödemelerin kapatılma süresi ise altı aya kadar artırılabilir.

     (5) Harcama yetkilisi mutemedi işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz. Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihte düzenlenmiş harcama belgeleri avansın mahsubunda kullanılamaz.

     (6) Aldıkları avansın mahsubunu süresi içerisinde yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

     (7) Kazı, arazi ve benzeri saha çalışması gerektiren projelerde araştırmanın yapılabilmesi için zorunlu olan yurt içi özel araç ile yapılacak seyahatlerde yakıt giderleri Komisyonun belirlediği sınırlar dahilinde kalmak üzere karşılanabilir.

     Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri

     MADDE 24 – (1) Özel hesaptan yapılan harcamalarda muhasebeleştirme belgesi olarak 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ek (01-02)’inde yer alan Ödeme Emri Belgesi, diğer muhasebe işlemelerinde ise Muhasebe İşlem Fişi kullanılır. Muhasebeleştirme belgelerinin ekine harcama belgelerinin asılları eklenir.

     (2) Özel hesaba ilişkin mali işlemler aşağıda belirlendiği şekilde muhasebe kayıtlarına alınır:

     a) Yükseköğretim kurumları bütçesinde tefrik edilen ödeneklerden muhasebe birimi adına bankada açılacak özel hesaba aktarılan tutarlar 102-Banka Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Özel hesaba aktarılan tutarlar bütçe gelirleri hesabıyla ilişkilendirilmez.

     b) Özel hesaptan yapılan harcamalar 630-Giderler Hesabına ya da varlık alımlarına ilişkin olanlar ilgili varlık hesabına borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. Özel hesaptan yapılan harcamalar bütçe giderleri hesabıyla ilişkilendirilmez.

     c) Özel hesaptan verilen avanslar ile açılan krediler 162-Bütçe Dışı Avanslar Hesabına borç, 103-VeriIen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir.

     ç) Verilen avanslar ya da açılan kredilere ilişkin kanıtlayıcı belgeler muhasebe birimine teslim edildiğinde harcama tutarı 630-Giderler Hesabına ya da varlık alımlarına ilişkin olanlar ilgili varlık hesabına borç, 162-Bütçe Dışı Avanslar Hesabına alacak kaydedilir.

     d) Süresinde mahsup edilmeyen avans ve kredi tutarları sorumluları adına 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, 162-Bütçe Dışı Avanslar Hesabına alacak kaydedilir.

     e) Teminat olarak nakden tahsil edilen tutarlar 102-Banka Hesabı ya da diğer ilgili hesaplara borç, vadesine göre 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı ya da 430-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına alacak kaydedilir.

    f) Alınan teminat mektupları 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabına borç, 911-Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir.

     g) Teminat olarak alınan kişilere ait menkul kıymetler, 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabına borç, 913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir.

     ğ) Özel hesaplarda bulunan tutarlara ilişkin bankaca tahakkuk ettirilen faiz tutarları ay sonlarında 181-Gelir Tahakkukları Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bankaca özel hesaba aktarılan faiz tutarları 102-Banka Hesabına borç, önceki aylarda tahakkuk etmiş faiz alacakları 181-Gelir Tahakkukları Hesabına, ay içinde tahakkuk eden faiz tutarları ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

    h) Yukarıda yer alanlar dışında, özel hesaba ilişkin olarak gerçekleşen mali işlemlerin muhasebeleştirilmesinde Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin hesabın niteliği, hesaba ilişkin işlemler ve hesabın işleyişi maddeleri işlemin çeşidine göre kullanılır.

     (3) Satın alınan taşınır mallar, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanter kayıtlarına alınır. Bu kapsamda edinilen dayanıklı taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye taşınır teslim belgesi ile teslim edilir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise taşınır işlem fişi düzenlenerek doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına verilir.

     Harcama belgeleri ve muhafazası

     MADDE 25 –  Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bilimsel araştırma projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler, Kırklareli Üniversitesi  genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

      Özel hesap dönemi ve devir

      MADDE 26 – (1) Özel hesabın dönemi takvim yılıdır.

      (2) Özel hesaba aktarılan tutarlardan herhangi bir bilimsel araştırma projesine ayrılan tutarın kullanım imkanının kalmaması halinde, söz konusu tutarlar diğer bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılabilir.

      (3) Dönem sonu itibariyle özel hesapta kalan tutarlar,  Kırklareli  Üniversitesi  bütçesi ile ilişkilendirilmeksizin ertesi yıla devreder.

      (4) Kullanılmayan ve ertesi yıla devreden tutarların bilimsel araştırma projeleri ile ilişkilendirilmesinde öz gelir kapsamındaki tutarlarda 11 inci maddenin ikinci fıkrası, hazine yardımı karşılığı tutarlar için ise 14 üncü maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

               Telif Hakları

     MADDE 27 –  (1) KLÜ Bilimsel araştırma projeleri birimi tarafından desteklenen projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Kırklareli Üniversitesi’ne aittir. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları Kırklareli Üniversitesi yönetim kurulu kararı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine devredilebilir.

     (2) Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin dağılımı Kırklareli Üniversitesi yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

                (3) Projeden kaynaklanan yayınlarda, yayın dilinde “Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. (Proje No: .........., Yıl)” dipnotu yer almalıdır. Yapılan yayınların bir kopyası KLÜBAPKO’ya  sunulur.

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

      MADDE 28 –  Bu Yönerge yer almayan konular için “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ile genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

               Yürürlük

      MADDE 29 –   Yürürlükten kaldırılmış olan 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 14.07.2010 tarih ve 23/1 sayılı Kırklareli Üniversitesi Senato’sunun kararı ile kabul edilmiş olan bu yönerge, bu kez 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ve  04 Aralık 1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının © bendi, 58. Maddesinin  (b) fıkrası ile Ek 28’inci maddesine  dayanılarak  güncellenmiş şeklinin  Kırklareli Üniversitesi Senatosu’nun 30 Kasım 2016 tarih ve 78/7 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

               Yürütme

               MADDE 30 – Bu Yönerge hükümleri Kırklareli Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

klübap yönerge

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.