Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Bap Hazırlamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

27/05/2015 11:19:05 - 02/03/2017 11:19:05 - 3388 Okunma
 

T.C.

               KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ                 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ  KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMADA  DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Proje Bütçesi: Proje kapsamında ihtiyaç duyulan malzemelerin tanımlanması ve maliyetlendirilmesi proje akışının hızlı gerçekleşebilmesi için iyi planlanmalıdır. Proje önerisinde yer almayan malzemelerin sağlanmasının uzun süreler alması ve gecikmeler ortaya çıkarması nedeniyle, bütçe ayrıntılarının planlanması önem taşımaktadır. İhtiyacınız olan tüm kalemleri sıralayınız.

Bölüm ya da birimde proje için kullanılabilecek cihazları ayrıca talep etmeyiniz.

Makina/Teçhizat: Makine teçhizat ve bunların yedek parçaları, öğretim ve araştırma kurumları,laboratuar vb. yerlerin uzun ömürlü ve üretimin arttırılması amacına yönelik alet, cihaz, ve sabit tesis giderleri, her türlü kalıcı donanım, donanım parçaları, bilgisayar, bilgisayar aksamı vb ile yazılım paketleri bu bölüme yazılır ve Kırklareli Üniversitesi demirbaşına kaydedilir. Yüksek maliyetli teçhizatları dış alım olarak planlayınız ve FOB değeri (yalnızca yabancı para birimi olarak) belirtiniz. İç alımlarda ise KDV içeren maliyetler verilmelidir.

Demirbaş: Hizmet ve çalışma için gerekli taşınabilir mallar, büro makineleri ve büro makinelerinin dışında kalan ve hizmetin gerektirdiği diğer ekipmanlardır.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:Deney gereçleri, hayvanlar ve bakım giderleri, bahçe yapım ve bakımı için gerekli olan her türlü malzeme alımı, kimyasal maddeler, cam malzemeler, gazlar, metaller, elektronik sarf malzemeleri, bilgisayar sarf malzemeleri, kırtasiye, temizlik malzemeleri, akaryakıt, baskı ve cilt giderleri vb gibi kullanılarak tüketilecek gereçler ile proje süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacak olan

malzemeler bu bölüme yazılır ve demirbaşa kaydedilmez.

BAP Komisyonu veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb gibi araştırmayla doğrudan ilgili amaçlarla yapılacak seyahatler için her 100 km’ye 6 litre akaryakıt vermektedir. Planlanan seyahatler için detaylı gidilecek yer ve/veya yerlerle ilgili yol mesafeleri verildikten sonra her 100 km’ye 6 litre akaryakıt hesap edilerek projeye dahil edilmelidir.

Hizmet Alımı: Danışmanlık, nakliye, teçhizat bakım ve onarımı, basım, laboratuar tahlil giderleri, bildiri sunmak üzere bilimsel toplantılara katılım desteği, yazılım, donanım ve işletme gibi her türlü ihtiyaçların bir bütün olarak hizmet sözleşmesi ile karşılanması, fotoğraf tab işlemleri vb. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan iyi tanımlanmış işler bu bölüme yazılır.

Yolluklar: Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb gibi araştırmayla doğrudan ilgili amaçlarla yapılması planlanan yolculuklar yolluklar bölümüne yazılır. Yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılarda bildiri sunmak için yapılacak seyahatler ve katılım desteği için uygulanacak yöntemlerde, Kırklareli Üniversitesi Senato  kararları geçerlidir.

Proje Önerisinin Genel Yapısı

1. Proje Özetleri:Projenin amacını, yöntemini ve beklenen sonuçları içeren yaklaşık 200 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetini veriniz. Projeniz kabul edildiği takdirde özetler elektronik ortamda sizden istenecektir

2. Sunuş:Bu bölüm, tüm proje metninin genel bir özetini içerir. Projenin planlanma gerekçesini, amaçlarını, mevcut olanaklarını, yöntemini, yönetim düzenini, proje personelinin deneyimlerini, projeden beklenen bilimsel veya uygulamalı katkıları ve bütçenin gerekleri özetlemelidir.

3. Temel Bilgiler:İlgili alanda kısa, fakat olabildiğince eksiksiz bir literatür özeti verilmelidir. Önerilen araştırma konusunun literatürdeki yeri, bunlara dayanarak araştırmanın planlanma gerekçesi ve beklentileri belirtilmelidir.

4. Amaç:Araştırmanın amacı ve öngörülen hipotez(ler) açık ve anlaşılır olarak yazılmalıdır.

5. Materyal ve Yöntem:Bu bölümde nelerin araştırılacağı, bu araştırmada kullanılacak plan ve metodlar ile kuramsal yöntemler hakkında bilgi verilir.

-Araştırma Yöntemi: Araştırmada kullanılacak yöntemler, incelenecek olan sistemin seçim yöntemleri, araştırma gruplarının yapısı, grup ve denek sayılarının gerekçesi, kontrol deneklerinin seçimi vb. gibi araştırma yönteminin ayrıntılı tanımını içermelidir.

-Yapılacak ölçümler ve izlenecek parametreler: İncelenmek üzere seçilen parametreler, bir ya da az sayıda olmak üzere birkaç tanesi birincil izlem ya da ölçüm parametresi olarak belirtilmek üzere sıralanmalıdır. Bu parametrelerin izlemi ya da ölçümü için uygulanacak yöntemler açık olarak tanımlanmalıdır.

-Verilerin değerlendirilmesi: Araştırmada elde edilecek verilerin hangi yöntemler ile değerlendirileceği, hangi veriler arasında hangi ilişkilerin aranacağı, sonuçların yorum ve sunumunun nasıl planlandığı ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.

-Etik Kurul izni: Doğrudan insanlar üzerinde yapılacak araştırmalarda, eğer proje desteklenmeye uygun görülür ise ilgili Etik Yasası'na uygunluğu aranır.

-Araştırma olanakları: Hem öneren akülte/enstitü/yüksekokul/merkez de varolan hem de proje çerçevesinde elde edilmesi planlanan araştırma olanakları belirtilmelidir. Uygulanacak araştırma yöntemi açısından, bu olanakların yeterliliği tartışılmalıdır. Proje için Kırklareli Üniversitesi tarafından sağlanması istenen araştırma olanaklarının neden gerekli olduğu açıklanmalıdır. Proje yürütücüsünün Kırklareli Üniversitesinden istemediği ve kendi olanakları ile sağladığı katkılar belirtilmelidir.

-Yönetim Düzeni: Proje personelinin belirlenmesinde gözetilen nedenler, gerçekleştirilmesinde uygulanacak yönetim düzeni ve proje personeline dağılan sorumluluklar özetlenmelidir.

-Çalışma Takvimi: Proje hedeflerinin proje süresine yayılımı, belirlenmiş somut hedefler temelinde Ek1’deki çizelgede verilmelidir.

6. Projeden elde edilecek katkılar:Projenin gerçekleşmesi ile ulusal ve uluslararası bilimsel birikime ve üretime sağlanacak olan katkılar ve yararlar tartışılmalıdır.

7. Yürütücü ve araştırmacıların diğer projeleri:Yürütücü ve araştırmacıların herhangi bir kuruluş (TÜBİTAK, Kamu, Özel) tarafından desteklenerek yürütülmekte olan projelerdeki görevleri belirtilmelidir. Daha önce Kırklareli Üniversitesi Araştırma Fonu/Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP Komisyonu) desteğiyle yürütülmüş olan projeler ve bu projeler çerçevesinde yapılmış olan yayınların listesi ekteki çizelgede verilmelidir.

Proje Adı

Proje

Yürütücüleri

Başlama /Bitiş

Tarihi

Destekleyen

Kuruluş

Destek

Miktarı

Proje Sonuçlarını

İçeren Yayınlar

 

KLÜBAP HAZIRLAMA

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.