Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

S.s.s.

01/09/2014 16:58:00 - 03/12/2018 16:58:00 - 3784 Okunma

SIKÇA SORULAN SORULAR

Proje başvurularımı nereye yapabilirim? Proje başvuruları BAP Koordinasyon Birimi' ne yapılır.

Kimler BAP proje başvurusu yapabilir? Doktorasını tamamlamış tüm sözleşmeli Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğretim üyeleri proje yöneticisi olarak BAP başvurusu yapabilir. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ise ancak doktorasını tamamlamış ve tam zamanlı sözleşmesi olan KLÜ'dan bir danışman proje yöneticisi olmak kaydıyla başvuru yapabilir.

Daha önce tamamlanmış bir projesi olan öğretim üyeleri proje bitimini takiben iki yıl içerisinde yayın çıkarma zorunluluğunu yerine getirmeden yeni proje başvurusunda bulunamazlar.

Kimler proje yürütücüsü olarak başvuruda bulunabilir?  Kırklareli Üniversitesi' ne mensup Öğretim Üyeleri(Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr Doktorasını yapmış araştırma.görevlisi.).

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacaktır? Proje başvuruları yılın her döneminde yapılabilir. Başvuruda bulunacak proje yürütücüsü  eksiksiz olarak doldurmuş olduğu proje başvuru formunu ( 3 takımı yazılı  ve  1 adeti  CD  şeklinde)  bağlı bulunduğu birim tarafından     BAP Komisyon koordinatörlüğüne hitaben yazılmış  bir   ön yazı ile iletmesi gerekir.

En fazla kaç adet proje başvurusu yapılabilir? Proje yöneticileri aynı anda birden fazla proje başvurusunda bulunamazlar ve yürütemezler.(Ancak yürüttüğü proje devam ediyorken yürüttüğü proje ile ilgili yayını varsa ikinci projeye müracaat edebilir.)

Başvurular ne şekilde değerlendirilir? Proje başvuruları alındıktan  sonra, KLÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sonucunda KLÜBAP Komisyonu üyesi olmayan iki ayrı hakeme gönderilir. Bu hakemlerin rapor ve görüşlerini dikkate alan Komisyon, proje önerilerinin özgün olup olmadıkları, yapılabilirlikleri, projenin bilime, sanat ve tasarım alanına katkısı,  projenin mali portresini de dikkate alarak önerinin desteklenip desteklenmeyeceğine, desteklenecek ise ne ölçüde destekleneceğine karar verir.

Projelerin yararlanabileceği destek miktarı nedir? KLÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi kapsamında, Fon’dan desteklenmesi kabul edilen bir projenin yararlanabileceği destek miktarı  en fazla  KDV dahil 20.000.- TL 'dır.

Proje süresi ne kadar olabilir? Cevap: Proje süresi en az 6 ay,  en fazla 3 yıl olabilir.

Proje başvurularında başka üniversite ya da kurumlarla işbirliği yapılabilir mi?  

KLÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi uyarınca, projenin asıl yöneticisi ve koordinatörünün doktorasını tamamlamış KLÜ öğretim üyesi olması ve proje sonuçlarının her türlü fikri mülkiyet ve telif haklarının Kırklareli  Üniversitesi’ne ait olması kaydıyla başka üniversite ya da kurumlarla işbirliği yapılabilir.

Proje önerilerinde çalıştırılacak personel ile ilgili uygulama prensibi nedir?  KLÜ Bilimsel Araştırma Projeleri’nin proje ekibinde yer alan tam zamanlı KLÜ öğretim üyelerine proje bütçesinden herhangi bir ücret ödenemez.

Proje önerilerinde yurt içi ve yurt dışı bilimsel konferanslara katılım BAP fonundan desteklenebilir mi? Projede çalışanların projenin yürütülmesi için zorunlu olan mülakat, ziyaret, vb. projeye özgü planlanmış ve programlanmış yurtiçi ve yurtdışı konferans katılımları proje önerilerinde bütçelendirildiği ve bu bütçe BAP Komisyonu’nca onaylandığı takdirde BAP fonundan karşılanabilir. Buna, projede çalışan lisansüstü öğrencilerin konferans katılımları da dâhildir. Ancak aynı konferans desteği üniversitenin akademik seyahat desteği kapsamında ayrıca fonlanamaz ve seyahat bütçesi üniversitenin genel akademik amaçlı seyahat desteği miktarını aşamaz.

Yurtiçi ve yurt dışı yolluk/harcırah giderleri için üniversitenin önceden belirlemiş olduğu sınırlamalar ya da rayiçler var mı? Kırklareli  Üniversitesi senatosunun almış olduğu yurtiçi ve yurtdışı  yolluk/harcırah uygulama kararı esas alınacaktır.

Proje bütçesinde, kongre/sempozyum katılımı amacıyla en fazla ne kadar kaynak tahsis edilebilir? Proje kapsamında üretilen bir çalışmanın sunulması amacıyla davet alınmış olması ve BAP Komisyonunun uygun görmesi durumunda ilgili proje türü destek üst limitinin %25’ini geçmemek üzere kaynak tahsis edilebilir.

Kongre/sempozyum katılım ücreti ne zaman ödenir? Araştırmacının kongre/sempozyuma fiili olarak katılımının gerçekleşmesinin akabinde ödeme yapılabilir.

Projem kabul edildi. Mal ve malzeme alımlarını nasıl yapabilirim? Proje yöneticisi, proje başlama tarihinden sonra kabul edilen proje bütçesine göre gerekli harcamalar/satın alma yapılacağı zaman BAP Komisyon Başkanlığı’na hitaben bir dilekçe yazarak ihtiyaç isteminde bulunur. Projenin ihtiyacı olan makine-teçhizat, sarf malzemesi ,kırtasiye ve hizmet alımı dâhil tüm satın alımlarda Üniversite Alım Satım Yönetmeliğine uyulur. Proje kapsamında  hizmet ve Sarf malzeme alımlarında proje yürütüsüne, bağlı bulunduğu birim tarafından proje mütemedi olarak görevlendirme kararı alınması koşulu ile  avans ödemesi yapılabilir. (Verilen avansın alındığı tarihten itibaren  1 ay içinde kapatılması zorunludur.)

Proje raporlarımı nasıl ve nereye teslim edebilirim?  Kabul edilen Projelerle ilgili her 6 ayda bir BAP Koordinasyon Birimi tarafından belirlenen formatta hazırlanarak elektronik ortamda ve üç kopyasının çıktısı alınıp imzalanarak BAP Koordinasyon Birimi' ne teslim edilir.

Projemde bütçe kalemleri arası (tüketim / yolluk / demirbaş / hizmet bütçeleri) aktarma gerçekleştirebilir miyim? Bunun için ne yapmak gerekiyor? Kabul edilen proje bütçesinde, fasıllar arası aktarım, proje yöneticisinin gerekçeli başvurusu üzerine BAP Komisyonu’nca karara bağlanır. Fasıl aktarımı gerektiği durumlarda, proje yöneticisi bu gerekliliği ayrıntılı bir şekilde izah ettiği ve BAP Komisyon Başkanlığı’na hitaben yazdığı dilekçe ile bildirir.

Projem için ek süre/ek bütçe/dondurma talebi yapabiliyor muyum? Proje yöneticisi ek süre/ek bütçe/dondurma talep ve gerekçelerini BAP Komisyon Başkanlığı’na hitaben yazılmış ayrıntılı bir dilekçeyi Komisyon’a iletir. Talep, Komisyonca değerlendirilir ve gerekli durumlarda ek süre (Proje sonuç rapor rarihinden en geç 1 ay öncesinden), ek bütçe ya da süre dondurma istekleri Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Verilecek ek süre bir yılı, ilave kaynak ise toplam proje maliyetinin %50 sini aşamaz.

Projemi nasıl ve en fazla ne kadar sürede sonlandırabilirim? Projenin sözleşmede belirtilen tarihte tamamlanmasından sonra en geç üç ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu’nca belirlenen kurallara göre yazılan Proje Sonuç Raporu Komisyona sunulur. Komisyon gerekirse sonuç raporu hakkında proje izleyicisinden görüş alır. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir ve sonra tekrar değerlendirilmeye alınabilir, ya da reddedilebilir. Değerlendirme sonucu proje yöneticisine yazılı olarak bildirilir.

Proje tamamlandıktan sonra yayına dönüştürme zorunluluğu var mıdır? Evet. Proje yöneticisinin proje bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde projesini alan endekslerince taranan hakemli dergilerde uluslararası bir bilimsel makale, sergi veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayına dönüştürmesi zorunludur. Proje yöneticileri, proje konusu ile ilgili en az bir çalışmasını yayınlamamışsa veya yayına kabul edildiğini belgelememişse yeni proje başvurusunda bulunamazlar.

Projeden çıkacak yayınlar için ne yapmam gerekir?  Çıkacak yayında  araştırmanın proje numarası belirtilerek       KLÜBAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklendiği belirtilmelidir.

DPT, TÜBİTAK, AB projeleri için neler yapmam gerekir? BAP Koordinasyon Birimi' nin web sayfasındaki yayınlanan duyurular takip edilerek formlar eksiksiz olarak doldurulup elektronik kopyası BAP Koordinasyon Birimi' ne teslim edilerek ilgili yerlere gönderilir.

Projede Araştırma Görevlisiyim, proje başvurusunu veya yürüyen bir proje ile ilgili bir talebi ben gerçekleştirebilir miyim? Proje başvurusu veya yürüyen bir proje ile ilgili herhangi bir talepte bulunma işleminin proje yürütücüsü tarafından yapılması zorunludur.

Devam etmekte olan bir NAP(Normal Araştırma Projesi /ÖNAP  (Çok Disiplinli Öncelikli Alan Projeleri) projesinin yürütücüsüyüm. Yeni bir NAP/ÖNAP projesi için başvuru yapabilir miyim? Hayır. Araştırmacılar aynı anda yalnızca bir NAP/ÖNAP projesinin yürütücüsü olabilirler.

Devam etmekte olan bir NAP/ÖNAP projesinin yürütücüsüyüm. Yeni bir TEZ PROJESİ için başvuru yapabilir miyim? Evet. Tez projesi başvurusu için araştırmacıların yürütmekte olduğu diğer projeler bulunması engel teşkil etmemektedir.

Bir araştırmacının yürütebileceği Tez Projelerinin sayısında herhangi bir sınırlama var mı? Hayır. Araştırmacılar danışman oldukları tez çalışmaları ile ilgili olarak sayı sınırlaması olmadan proje başvurusunda bulunabilirler.

Klü Bap S.S.S.

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.