Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Bap Proje Türleri

Bilimsel amaçlı projeler doğrudan bir akademik dereceye yönelik olmayan, teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişmeye katkıda bulunabilecek özgün çalışmalardır.

Değişik bilimsel alanları içeren ve Kırklareli Üniversitesi içyapısındaki değişik bilim dallarındaki öğretim üyelerinin ortaklaşa veya dışındaki ulusal kurum veya kuruluşlardaki araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir.

Enstitülerde sürdürülen yüksek lisans ve doktora tezlerini ( ilgili yıl bütçe olanakları dahilinde) desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir. Lisansüstü tez projeleri, bir yüksek lisans tez çalışmasına bağlı olan “Yüksek Lisans Tez Projesi” veya bir doktora tez çalışmasına bağlı olan “Doktora Tez Projesi” şeklinde olabilir. Bu projelerin yürütücüsü, tez danışmanıdır. Ancak, tez danışmanı başka bir üniversiteden ise, ikinci danışman görevini üstlenecek Kırklareli Üniversitesinden bir öğretim üyesi proje yürütücüsü, tez danışmanı ise yürütücü yardımcısı olur. Yüksek lisans tez projeleri, ilgili tez konusunun Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabulünü, doktora tez projeleri ise ilgili tez önerisinin tez izleme komitesince kabulünü takip eden ilk iki başvuru döneminden birinde önerilebilir. Bu projelerin süreleri azami tez süresini geçemez. Lisansüstü tez projelerinin sonuç raporu, tez onaylandıktan sonra sunulmalıdır. Bu tür projelerde proje yürütücüsünün dışında sadece lisansüstü tez öğrencisi ile varsa ikinci danışman yer alır. Bu proje kapsamında birden fazla tez çalışmasını kapsayan birleştirilmiş tez projesi de verilebilir.

KLÜ Fakülte bölüm başkanlıkları veya yüksekokullar, akademik kadrosu olan enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlıkları veya merkez müdürlükleri tarafından ilgili birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları projelerdir. Kalite arttırma çalışmalarına yönelik projeler de bu kapsamda desteklenebilir. Bu tür projeler en çok uzatma dahil 3 (üç) yıl süreli olabilir.

Üniversitemiz öğretim üyelerinin kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattıkları araştırma-geliştirme projeleridir.

DPT, TÜBİTAK ve diğer ulusal kurumlar tarafından desteklenmesi amacıyla verilen araştırma projeleridir.

Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği çerçeve programı kapsamında olan projelerdir.

Üniversitemiz araştırmacılarının bilimsel çalışma ve araştırmalarına ait sonuçların yayımlanması suretiyle bilimsel literatüre daha fazla katkı sağlamaları ve bu suretle bilimsel alanda tanınırlıklarının artırılarak araştırma işbirliği potansiyellerinin yükseltilmesine yönelik yaptıkları çalışmaları kapsayan ve Üniversitemiz Yayın Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun bulunan bilimsel yayınlarının (kitap) yayımlanmasına yönelik destek sağlayan projelerdir.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.