Bilim Kendini Bilmektir. (Yunus Emre)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

Proje başvuruları ilgili dönemlerde ön değerlendirme yapılması için bağlı bulunulan birimlere (dekanlık, yüksekokul, enstitü) yapılır.

Doktorasını tamamlamış tüm sözleşmeli Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğretim üyeleri proje yöneticisi olarak BAP başvurusu yapabilir. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ise ancak doktorasını tamamlamış ve tam zamanlı sözleşmesi olan KLÜ'dan bir danışman proje yöneticisi olmak kaydıyla başvuru yapabilir. Daha önce tamamlanmış bir projesi olan öğretim üyeleri proje bitimini takiben iki yıl içerisinde yayın çıkarma zorunluluğunu yerine getirmeden yeni proje başvurusunda bulunamazlar.

Kırklareli Üniversitesi' ne mensup Öğretim Üyeleri (Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr., Doktorasını yapmış araştırma .görevlisi.).

Proje başvuruları yılın Mart ve Ekim aylarının 2. Ve 3. Haftaları içerisinde yapılabilir. Başvuruda bulunacak proje yürütücüsü eksiksiz olarak doldurmuş olduğu proje başvuru formunu ( 3 takımı yazılı ve 1 CD olmak üzere) bağlı bulunduğu birime teslim eder. Birime teslim edilen projeler birim ön değerlendirme kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirilmesi yapılan projeler (kabul görsün, görmesin hepsi) birim tarafından BAP koordinatörlüğüne hitaben yazılmış bir üst yazı ile iletilir.

Proje yürütücüleri aynı anda birden fazla proje başvurusunda bulunamazlar ve yürütemezler.(Ancak yürüttüğü proje devam ediyorken yürüttüğü proje ile ilgili yayını varsa ikinci projeye müracaat edebilir.)

Birimlere yapılan Proje başvuruları, birim ön değerlendirme kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirmesi yapılan projeler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne iletilir. BAP Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülen projeler BAP Komisyonu üyesi olmayan iki ayrı hakeme gönderilir. Bu hakemlerin rapor ve görüşlerini dikkate alan Komisyon, proje önerilerinin özgün olup olmadıkları, yapılabilirlikleri, projenin bilime, sanat ve tasarım alanına katkısı, projenin mali portresini de dikkate alarak önerinin desteklenip desteklenmeyeceğine, desteklenecek ise ne ölçüde destekleneceğine karar verir.

KLÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi kapsamında, Fon’dan desteklenmesi kabul edilen bir projenin yararlanabileceği destek miktarı en fazla KDV dahil 20.000.- TL 'dır. Yüksek lisans ve doktora tezleri için en fazla verilebilecek destek miktarı KDV dahil 5.000.- TL.olup demirbaş desteği verilmemektedir.

Proje süresi en az 6 ay, en fazla 3 yıl olabilir.

KLÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi uyarınca, projenin asıl yürütücüsünün doktorasını tamamlamış KLÜ öğretim üyesi olması ve proje sonuçlarının her türlü fikri mülkiyet ve telif haklarının Kırklareli Üniversitesi’ne ait olması kaydıyla başka üniversite ya da kurumlarla işbirliği yapılabilir.(Çok disiplinli Proje tipi)

KLÜ Bilimsel Araştırma Projeleri’nin proje ekibinde yer alan tam zamanlı KLÜ öğretim üyelerine proje bütçesinden herhangi bir ücret ödenemez.

Projede çalışanların projenin yürütülmesi için zorunlu olan mülakat, ziyaret, vb. projeye özgü planlanmış ve programlanmış yurtiçi ve yurtdışı konferans katılımları proje önerilerinde bütçelendirildiği ve bu bütçe BAP Komisyonu’nca onaylandığı takdirde KLÜ Senatosunun almış olduğu kararlar doğrultusun da BAP fonundan karşılanabilir.

Kırklareli Üniversitesi senatosunun almış olduğu yurtiçi ve yurtdışı yolluk/harcırah uygulama kararı esas alınacaktır

Araştırmacının kongre / sempozyuma fiili olarak katılımının gerçekleşmesinin akabinde ödeme yapılabilir.

Proje yürütücüsü, proje başlama tarihinden sonra kabul edilen proje bütçesine göre gerekli harcamalar/satın alma yapılacağı zaman BAP Komisyon Başkanlığı’na hitaben bir dilekçe yazarak ihtiyaç isteminde bulunur. Projenin ihtiyacı olan makine-teçhizat, sarf malzemesi kırtasiye ve hizmet alımı dâhil tüm satın alımlarda Üniversite Alım Satım Yönetmeliğine uyulur. Proje kapsamında hizmet ve Sarf malzeme alımlarında proje yürütüsüne, bağlı bulunduğu birim tarafından proje mütemedi olarak görevlendirme kararı alınması koşulu ile avans ödemesi yapılabilir. (Verilen avansın alındığı tarihten itibaren 2 ay içinde kapatılması zorunludur.)

Kabul edilen Projelerle ilgili her 6 ayda bir BAP Koordinasyon Birimi tarafından belirlenen formatta hazırlanarak elektronik ortamda ve üç kopyasının çıktısı alınıp imzalanarak BAP Koordinasyon Birimi' ne teslim edilir.

Kabul edilen proje bütçesinde, fasıllar arası aktarım, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine BAP Komisyonu’nca karara bağlanır. Fasıl aktarımı gerektiği durumlarda, proje yürütücüsü bu gerekliliği ayrıntılı bir şekilde izah ettiği ve BAP Komisyon Başkanlığı’na hitaben yazdığı dilekçe ile bildirir.

Proje yöneticisi ek süre/ek bütçe/dondurma talep ve gerekçelerini BAP Komisyon Başkanlığı’na hitaben yazılmış ayrıntılı bir dilekçeyi Komisyon’a iletir. Talep, Komisyonca değerlendirilir ve gerekli durumlarda ek süre (Proje sonuç rapor tarihinden en geç 1 ay öncesinden), ek bütçe ya da süre dondurma istekleri Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Verilecek ek süre bir yılı, ilave kaynak ise toplam proje maliyetinin %50 sini aşamaz.

Proje sonuç raporu, Projenin sözleşmede belirtilen tarihte tamamlanması gerekmektedir. Hakemlere gönderilen sonuç raporu yürütücüye iletildikten sonra üç ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu’nca belirlenen kurallara göre hazırlanarak kesin sonuç raporu olarak BAP Komisyona sunulur. Komisyon sonuç raporunu olduğu gibi kabul edilebilir veya gerek görmesi halinde sonuç raporu hakkında proje hakemlerinden görüş alarak proje üzerinde değişiklikler yapılmasını isteyebilir. Tekrar değerlendirilmeye alabilir, ya da reddedebilir. Değerlendirme sonucu proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir.

Evet. Proje yürütücüsünün proje bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde projesini alan endekslerince taranan hakemli dergilerde uluslararası bir bilimsel makale, sergi veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayına dönüştürmesi zorunludur. Proje yöneticileri, proje konusu ile ilgili en az bir çalışmasını yayınlamamışsa veya yayına kabul edildiğini belgelememişse yeni proje başvurusunda bulunamazlar.

Çıkacak yayında araştırmanın proje numarası belirtilerek KLÜBAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklendiği belirtilmelidir

BAP Koordinasyon Birimi' nin web sayfasındaki yayınlanan duyurular takip edilerek formlar eksiksiz olarak doldurulup elektronik kopyası BAP Koordinasyon Birimi' ne teslim edilerek ilgili yerlere gönderilir.

Proje başvurusu veya yürütülen bir proje ile ilgili herhangi bir talepte bulunma işleminin proje yürütücüsü tarafından yapılması zorunludur

Evet. Tez projesi başvurusu için araştırmacıların yürütmekte olduğu diğer projeler bulunması engel teşkil etmemektedir.

Hayır. Araştırmacılar danışman oldukları tez çalışmaları ile ilgili olarak sayı sınırlaması olmadan proje başvurusunda bulunabilirler.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.